Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

Ј  А  В  Н  И     О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време за радно место

 

  Шеф одељења-за правне,кадровске,послове јавних набавки и опште послове-за рад у Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи,пуно радно време;

 

          Услови: VII степен,завршен правни факултет,знање рада на рачунару,најмање 5 година радног искуства;

 

           Опис послова за наведено радно место утврђен је актом,односно Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

         

            Уз пријаву за оглас обавезно је доставити следећу документацију:

      -кратку радну биографију,

      -оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,

      -фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

       -доказ о радном искуству

 

          Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти путем поште на адресу:Дом здравља „Свети Ђорђе“ ул.Булевар Вожда Карађорђа број 67,34310 Топола са назнаком “Пријава на оглас“ или лично предати у Правној служби Дома здравља“Свети Ђорђе“ у Тополи на истој адреси.

          Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана ојављивања на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

          Послодавац може позвати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

          Неблаговремене,непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

Ђорђевић др Горан,директор