SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7.Stav 1.tačka3)  i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18)

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

 

Jednog  (1)  spasioca ,   za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja za rekreaciju, na određeno vreme – za puno radno vreme, period od dve (2) godine.

 

Opis radnog mesta:

Neposrednim osmatranjem prostorije bazena obezbeđuje bezbedan boravak lica u vodi i okolini bazena, aktivnim, samostalnim i brzim spasavanjem i pomaganjem ljudi u slučaju nevolji, nemoći ili utapanja lica.

Radi na pružanju prve pomoći po potrebi, sve do dolaska medicinskog osoblja poslodavca ili službe hitne pomoći.Aktivno obezbeđuje primenu kućnog reda na bazenu, upozoravanjem svakog lica koje ne poštuje isti. Ovlašćeno je da odstranjuje sva ona lica sa bazena i pomoćnih prostorija koja ne poštuju pravila kućnog reda ili ometaju bezbedan, nesmetan i prijatan boravak drugih ljudi, a nakon drugog ponovljenog usmenog upozorenja na poštovanje pravila kućnog reda i prestanka neprihvatljivog ponašanja.Po nalogu neposredno nadređenog i usvojenog plana, meri temperaturu i hlorisanost vode, u toku radnog vremena.Stavlja u funkciju jakuzzi kadu po potrebi i  stara se o sanitarno-tegničkim uslovima rada iste, kao i o temperaturi vode.

Aktivno pomaže invalidima i pacijentima ometanog hoda pri ulasku i izlasku iz bazena radi otklanjanja opasnosti od pada i povreda.U prisustvu referenta za rekreaciju-saradnik za fiskulturu i sport vrši obuku neplivača.

Aktivno učestvuje u dnevnom čišćenju dna bazena pomoću aquarobota, nedeljnom čišćenju malog bazena i generalnom čišćenju bazena.

Stara se o higijensko-sanitarnim uslovima rada bazena i pomoćnih prostorija i predlaže mere za održavanje istih.

Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara načelniku odeljenja rekreacije.

Stručna sprema/obrazovanje:

  • srednje obrazovanje 3. stepena,

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

  • posedovanje licence za spasioca

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • prijavu na oglas
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
  • fotokopiju licence za spasioca
  • fotokopiju lične karte
  • dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Obaveštenje o primljenom kandidatu će biti postavljeno na oglasnu tablu specijalne bolnice koja se nalazi u prostorijama iste.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove spasioca“

                                                                                                  

 

v.d.direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić,dipl.ecc.master