Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-7542/2020 од 28.09.2020. године, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 1. ПРАВНО КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР – 1 извршилац

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године

– на основним студијама из области права у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Правни факултет

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за унапређења правних питања из делокруга рада,
 2. даје стручна мишљења у процесу формирања планова рада,
 3. прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга

рада,

 1. израђује опште и појединачне акте, даје тумачења истих и контролише њихову примену од стране запослених,
 2. израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту правних мера,
 3. води управни поступак из делокруга рада,
 4. даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа,
 5. организује и контролише припрему тендерске документације и учествује у припреми уговора,
 6. учествује у припреми интерних аката, седница управног и надзорног одбора, програма, уговора и др.,
 7. прати и предлаже унапређење усаглашености аката Завода са законима и подзаконским

  актима и и други послови према акту о систематизацији послова и радних задатака Завода.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Најмање три године радног искуства

 

 

 1. РEФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање у трајању од четири године

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа,
 2. праћење прописа из области радних односа и колективних уговора (општег и гранског) и усаглашавање нормативних аката Завода у складу са истим,
 3. организовање и вођење пријема и отпрема поште и архиварских послова у складу са прописима

     и други послови према акту о систематизацији послова и радних задатака Завода.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Најмање три године радног искуства на кадровским пословима.

 

 

 1. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ – 2 ИЗВРШИОЦА

 

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. континуирана наплата потраживања,
 2. доставља дневни извештај (данас за јуче) о комплетираности и исправности улазних и излазних фактура и магацинске документације непосредном руководиоцу и директору,
 3. контролише исправност и ажурност ликвидатуре улазних и излазних фактура и магацинске документације,
 4. израда обрачуна амортизације, рачуноводствене и пореске,
 5. израђује пореске пријаве, комуникација са пореским органима и прибављање одговарајућих потврда од истих и учестувује у изради статистичких и других извештаја,
 6. учествује у изради дневних контролних извештаја о ажурности и усаглашености протока финансијске документације,
 7. спроводи књижења кроз главну књигу која омугућавају аналитички приказ извршавања финансијских планова,
 8. учествује у изради кварталних, шестомесечних изврештаја и завршног рачуна за Завод,
 9. учествује у изради предлога финансијског плана и плана набавки, благовремено и по потреби учестује у изради измене предлога измене финансијског плана и измене плана набавки, учествује у достављању плана набавки и достављању измене плана набавки надлежним органима и учествује у достављању извештаја о реализацији уговора надлежним органима,
 10. израђивање финансијских делова програма и пројеката Завода и правдање истих код надлежних институција,
 11. састављање и унос пореских пријава у апликацију пореске управе за Завод,
 12. сортирање и одлагање документације по сродности и рочности,
 13. прикупљање планске и аналитичке документације,
 14. књижење благајне,
 15. ликвидатура благајничких докумената (путни налози и готовински рачуни),
 16. 16. обезбеђивање примене закона, прописа, правила и процедуре,
 17. припрема и одржавање смерница везано за имплементацију система функције унутрашње контроле,
 18. благовремено праћење прописа и остале законске регулативе за финансијско пословање,
 19. учествује у припреми интерних аката, програма, уговора и др.,
 20. праћење извршења поверених послова и извештавање непосредног руководиоца о статусу истих ради извештавања директора,
 21. унос финансијских података у Регистар запослених, Централни регистар фактура и података о кретању зарада за Управу за трезор,
 22. 22. прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката,
 23. 23. проверава исправност финансијско – рачуноводствене документације,
 24. 24. припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава,
 25. 25. израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама,
 26. 26. припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање,
 27. 27. води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом,
 28. израђује потребне процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК) и други послови

      према акту о систематизацији послова и радних задатака Завода.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Знање рада на рачунару

Најмање три године радног искуства на финансијским и рачуноводственим пословима

 

 1. РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање, економске струке у трајању од четири године

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. обрачун плата,
 2. обрада карнета, дознака и решења за годишњи одмор и других видова одсуства са посла,
 3. уношење финансијских података у Регистар запослених,
 4. сортирање и одлагање документације по сродности и рочности,
 5. обрачун накнада за запослене (боловање преко 30 дана, породиљско боловање и др.) и други послови према акту о систематизацији послова и радних задатака Завода.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Знање рада на рачунару

Најмање три године радног искуства на финансијским и рачуноводственим пословима

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе/уверења).

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот