Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) Одлуке дирeктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 – 9911/1 од 28.10.2020.године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-5486 / 2020  од  08. јула 2020. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

 

 • ФИЗИОТЕРАПЕТУСКИ ТЕХНИЧАР ..........................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

 • Ради на примени дијагностичких и терапијских процедура у лечењу и рехабилитацији како стационарних смештених, тако и амбулантних болесника и корисника  Wellness centra;
 • Стара се о исправности апарата на коме ради и правилном руковању са истим;
 • Стара се о стручној примени дијагностичких и физикалних процедура;
 • Ради на личној стручној едукацији и на увођењу нових рехабилитационих процедура;
 • Упознаје новопримљене физиотерапеуте са спицифичностима воде, пелоида и применом електро, кинези и других процедура у рехабилитацији болесника;
 • Контролише исправност медицинске и финансијске документације корисника;
 • Врши заказивање термина за спровођење процедура;
 • Ради на изради извештаја о извршеним дијагностичким и терапијским процедурама и вођењу остале потребне документације;
 • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара;
 • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека, главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима.

  

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/14, 113/2017 и 95/2018 -аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од  18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

 • са завршеним средњим образовањем, IV степен медицинске струке, положеним стручним испитом, лиценцом, са најмање шест месеци радног искуства у звању физиотерапеутски техничар.

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

-Диплома о завршеној медицинској школи, IV степен за физиотерапеутског техничара;

            -Уверење по положеном државном – стручном испиту;

            -Лиценца

            -Лична карта;

            -Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

            -Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

           

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено  време,  за радно место Физиотерапеутски техничар,  IV степен стручне спреме “.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић