Дом здравља Параћин

          На основу члана 9. став 3. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019), члана 23. Статута Дома здравља Параћин,  директор дана 29.10.2020.године доноси:

 

О Д Л У К У

 

     I  ОБУСТАВЉА СЕ конкурс који је расписао Дом здравља Параћин за пријем у радни однос кандидата на пословима радног места лабораторијски техничар један (1) извршилац  на неодређено време  са скраћеним радним временом за рад у Служби  за  лабораторијску делатност  Дома здравља Параћин.

   

    II Одлуку објавити на сајту Министартсва здравља РС и код Националне службе за запошљавање.

       

О б р а з л о ж е њ е

 

         Дом здравља Параћин расписао је конкурс за пријем у радни однос једног лаб.техничара на неодређено време на пословима радног места лабораторијски техничар у  Служби за лабораторијску делатност.

       Како се на основу дописа Министартва здравља РС број 112-01-428/2020-02 од 21.09.2020.године а који се односи на сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, сагласност може реализовати само под условом да корисници јавних средстава имају обезбеђена средства у 2020.години и да исти не могу по основу ове сагласности тражити додатна средства, то је Директор Дома здравља Параћин донео одлуку као у диспозитиву.

 

       

Доставити уз повратницу:

 

 -МЗ РС

-НСЗ

-Архиви Дома здравља

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

ДИРЕКТОР

Др Весна Весић, спец.педијатрије