Дом здравља Кикинда

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 oд 20.08.2018. годинe, Изменом Кадровског плана Дома здравља Кикинда за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 11.03.2019. године и Одлуком о потреби заснивања радног односа број 01-7/11 од 29.10.2020. године, директор „Дом здравља Кикинда“ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

1.Доктор медицине на одређено време до повратка одсутнe запосленe на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са центром за превентивне здравствене услуге (здравствена амбуланта на селу) - 1 (један) извршилац.

 

2.Доктор медицине на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са центром за превентивне здравствене услуге - 1 (један) извршилац.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

1.Високо образовање медицинске струке :

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 1. положен стручни испит;
 2. лиценца;
 3. најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву се подноси:

 • Оверена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању медицинске струке (звање доктор медицине);
 • Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије (уколико кандидат поседује);
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце и решење о упису у именик Лекарске коморе Србије .
 • Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су  дужани да доставе:

 

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 2. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
 4. Уверење о држављанству.
 5. Потврду о имунизацији.

 

II

Медицинскe сестрe/техничарa на одређено време до повратка одсутнe запосленe на рад, са пуним радним временом,  за рад у Одељењу за здравствену заштиту школске деце и омладине Службе за здравствену заштиту деце и омладине- 1 (један) извршилац.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 1. Стручна спрема/образовање:

средње образовање –средња медицинска школа- звање медицинска сестра - техничар

 1. положен стручни испит;
 2. лиценца;
 1. најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара

 

Уз пријаву се подноси:

 • Оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању;
 • Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце и решење о упису у именик Коморе медицинских сестра и здравствених техничара Србије.
 • Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су  дужани да доставе:

 

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 2. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
 4. Уверење о држављанству,
 5. Потврду о имунизацији.

 

III

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

IV

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

V

Пријаве слати путем поште на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично на адресу: Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда (канцеларија 5А).

 

 

Директор „Дом здравља Кикинда“

Др Биљана Марковић