Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Исправља се конкурс Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ објављен на интернет страници Министарства здравља Републике Србије дана 03. новембра 2020. године тако да сада гласи:

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 6317/1 од 29.10.2020. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за здравствене прегледе запослених у објектима под санитарним надзором Одељења за епидемиолошки надзор Центра за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

на одређено време до 12 месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Прикупља и обрађује податке о болестима. Спроводи мере за спречавање ширења заразних болести. Врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада. Врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша. Прикупља и обрађује податке о кретању заразних болести на територији Републике Србије. Прикупља резултате лабораторијских потврђених случајева у оквиру надзора. Пружа техничку помоћ у припреми стручно-методолошких препорука и у организовању едукација здравствених радника. Ради на пословима по потреби здравственог надзора посебних категорија становништва у амбуланти и на терену, води евиденцију о корисницима, обавештава о резултатима и заказује здравствене прегледе. Обавља и друге послове и задатке по налогу шефа Одсека и шефа Одељења.

 

Услови:

- високо образовање: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци у наведеном звању; знање рада на рачунару; организационе способности.

 

Пријаве и CV слати на адресу:

Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије