Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8. и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 - 10158/1 од 04.11.2020. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног запосленог, до повратка на рад  за следеће послове:

 

  • ДОМАР......................................1 извршилац

 

Опис послова:

  • Ради на одржавању и свим поправкама водоводне и канализационе мрежу у објектима Института;
  • Одржава хидрофорска постројења уз помоћ електротехничара јаке струје;
  • Ради на одржавању и свим поправкама у хидротерапијским блоковима и стара се о исправности мокрих чворова;
  • Врши монтажу и демонтажу свих санитарних уређаја;
  • Одржава судопере у кухињи, специјалне каде, апарате за инхалирање, вентиле и шибере хладне и топле минералне воде и слично;
  • Материјално се задужује истребованим материјалом који уграђује или са којим рукује и исти правда путем радних налога;
  • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног  руководиоца;
  • За свој рад одговара директору и непосредном руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене важећим  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

  • са средњим образовањем III степеном стручне спреме, електротехничке, машинске, грађевинске, техничке струке;

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној средњој школи, III степен стручне спреме       електротехничке, машинске, грађевинске, техничке струке

 - Лична карта;

            -Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

            -Молба

 

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                        Кандидатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института,или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време за радно место Домар - замена за привремено одсутног радника до повратка на рад“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Марина Дељанин Илић