Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8. и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 - 10088/2 од 03.11.2020. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног запосленог, до повратка на рад  за следеће послове:

 

  • ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ......................................1 извршилац

 

Опис послова:

  • Ради на примени дијагностичких и терапијских процедура на одговарајућим апаратима у лечењу и рехабилитацији како стационарно смештених, тако и амбулантних болесника;
  • Стара се о исправности апарата и  правилном руковању са истим;
  • Стара се о стручној примени дијагностичких и физикалних процедура;
  • Ради на личној стручној едукацији и на увођењу нових рехабилитационих процедура;
  • Упознаје новопримљене физиотерапеуте са спицифичностима воде, пелоида и применом електро, кинези и других процедура у рехабилитацији болесника;
  • Ради на изради извештаја о извршеним дијагностичким и терапијским процедурама и вођењу остале потребне документације;
  • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа одсека, координатора одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара;
  • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека, координатору одсека,  главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене важећим  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од  18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

  • са високим образовањем из области медицинске науке: - на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним стручним испитом, лиценцом и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

- Диплома о стеченом вишем образовању, виши физотерапеут;

            -Уверење по положеном државном – стручном испиту;

            -Лиценца

            -Лична карта;

            -Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

            -Молба

 

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                        Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института,или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време за радно место Виши физиотерапеут - замена за привремено одсутног радника до повратка на рад“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Марина Дељанин Илић