Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 - 9982/2 од 03.11.2020.године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, за следеће послове:

 

 • РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ.......1 извршилац

 

Опис послова:

 • Свакодневно води аналитичку евиденцију по реферату за који је задужен;
 • Врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;
 • Контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
 • Учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;
 • Израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
 • Ажурира податке у одговарајућим базама;
 • Пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;
 • Врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле.
 • Врши месечно упоређивање између материјалног књиговодства и магацинских картица;
 • Код пописа књижи све промене и стање на картицама, упоређује са пописним стањем и исказује евентуалне разлике у року од 10 дана од дана пописа;
 • Књижи збирно сва примљена требовања;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног  руководиоца;
 • За свој рад одговара директору и непосредном  руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене важећим  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од  18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

 • са завршеним средњим образовањем – IV степеном стручне спреме економске, правне, туристичке струке или гимназије, знањем рада на рачунару

 

 • Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

- Диплома о завршеном средњем образовању - IV степеном стручне спреме економске, правне, туристичке струке или гимназије;

- Лична карта;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

- Молба

 

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                        Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института,или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време за радно место Референт за финансијско-рачуноводствене послове“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Марина Дељанин Илић