Општa болницa Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 11165 од 06.11.2020. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, у трајању до 24 месеца, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

  1. доктор медицине у Служби за општу хирургију – 1 извршилац;

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

- да имају завршен медицински факултет, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

            1 Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;

  1. Кратку биографију кандидата (CV);
  2. Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
  3. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту и
  4. Фотокопију личне карте.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.

            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић