Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisuje se  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

  1. a) Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne zaposlene, do njenog povratka na rad za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U  INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

 

USLOVI:    

-         završena srednja škola u trajanju od četiri godine,

-         završena srednja  medicinska škola-odsek za medicinske sestre

-         položen stručni ispit,

-         odobrenje za rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

-         sprovodi opštu i specijalnu negu na odelјenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,

-         kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),

-         primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,

-         priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome

-         uzima materijal za laboratorijske analize,

-         priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,

-         pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odelјenju

-         (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),

-         pomaže pri transferu bolesnika,

-         učestvuje u postavlјanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odelјenju,

-         vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,

-         obavlјa higijenu bolesnika u postelјi (kupanje, negu usne duplјe i kose i umivanje),

-         presvlači postelјno i bolesničko rublјe u toku dana prema doktrini Bolnice,

-         sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,

-         sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,

-         pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

-         vrši zdravstveno prosvećivanje osoblјa i bolesnika,

-         dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

-         u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odelјenja,

-         planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

-         obavlјa medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

-         primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

-         vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;

-         učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

-         prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelјe;

-         priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

-         sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

-         učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

-         odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;

-         obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odelјenja

-         radi i druge poslove po nalogu direktora.

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk