Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс) и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља Републике Србије, 51 број 112-1088/2020 од 07.02.2020. године, в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

I

Магистар фармације специјалиста у Одсеку за документацију, интерне провере и обуке, Службе за обезбеђење квалитета (QA), са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 • прегледа и одобрава документацију о серији лека (BPR) и/или медицинског средства,
 • израђује, односно координира израдом плана интерних провера (самоинспекција) у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • одговоран је за реализацију и учествује у редовним и ванредним интерним проверама (самоинспекцији) у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • спроводи ванредне интерне провере у случају рекламација, опозива, одбијања и поновљеног одбијања производа, резултата ван спецификације (ООS) и других провера по потреби,
 • одговоран је за чување евиденције о обављеним интерним и екстерним проверама у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • одговаран је за подношење извештаја по завршеној интерној провери (самоинспекцији) у складу са смерницама Добре произвођачке праксе, у случају да је вођа тима,
 • покреће корективне и превентивне мере на основу неусаглашености и опсервација констатованих у извештају после спроведене интерне и екстерне провере у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • учествује у редовним и ванредним интерним проверама као и проверама других успостављених стандарда, односно стандарда који се уводе у Институту,
 • подноси извештај по завршеној интерној провери или инспекцији успостављених стандарда, односно стандарда који се уводе у Институту, у случају да је вођа тима,
 • координира и/или учествује у истрагама и решавању девијација и неусаглашености,
 • учествује у дефинисању, праћењу ефективности спровођења и вођењу евиденције корективних и превентивних мера (CAPA),
 • припрема годишњи извештај о квалитету лека/медицинског средства који доставља непосредном и вишем руководиоцу,
 • прегледа протоколе и извештаје студије стабилности и води евиденцију одобрених протокола и извештаја студије стабилности,
 • припрема и ревидира одговарајуће стандардне оперативне процедуре (СОП-ове) из делокруга свог рада,
 • имплементира и ажурира систем контроле измене,
 • врши иницијалну процену и надзор над процесом контроле измене,
 • обезбеђује да су преимплементационе и постимплементационе активности за сваку захтевану измену документоване и завршене,
 • комплетира процес контроле измене, чува и архивира релевантну документацију везану за контролу измене,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • остварује интензивну комуникацију и сарадњу са руководиоцима осталих организационих јединица у Институту,
 • прати и рад усклађује са законском регулативом Европске Уније, The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (у даљем тексту ICH), European Medicines Agency (у даљем тексту EMA) и важећом законском регулативом и стандардима у Републици Србији,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно извршава наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за документацију, интерне провере и обуке.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на пословима Магистра фармације специјалисте у Одсеку за документацију, интерне провере и обуке, Службе за обезбеђење квалитета (QA) су:

 

 • Високо обрaзовање

            - Фармацеутски факултет са специјализацијом

 • минимум 3 године радног искуства у производњи, обезбеђењу квалитета или контроли

квалитета лека

 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика,
 • положен стручни испит у складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019).

 

Уз пријаву на оглас кандидати за ово радно место су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте,
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Уверење о положеном стручном испиту.

 

II

                                      

Лабораторијски техничар у производњи у Одсеку за производњу активних компоненти (API), Службе за бактериолошку производњу, са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за производњу у организационој јединици,
 • чисти и дезинфикује радне површине и опрему према процедурама (СОП-овима) и о томе води евиденцију,
 • рукује системима за процесне и техничке флуиде и контролише њихов рад,
 • води евиденцију о предузетим производним корацима током производње, као и о коришћењу производне опреме,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • пакује, обележава и износи отпадни материјал на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга рада организационе јединице,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу активних компоненти (АPI).

 

Посебни услови за заснивање радног односа на пословима Лабораторијског техничара у производњи у Одсеку за производњу активних компоненти (API), Службе за бактериолошку производњу су:

 

 • Средње образовање:

-Средња медицинска школа,

 или

-Средња хемијска школа,

 • Уколико је кандидат здравствени радник положен стручни испит у складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019).

 

Уз пријаву на оглас кандидати за ово радно место су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте,
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Уверење о положеном стручном испиту (ако је кандидат здравствени радник).

 

III

 

Хемијски техничар у производњи у Одсеку за лиофилизацију и централну стерилизацију, Службе за бактериолошку производњу, са пуним радним временом, 1 (један) извршилац.

   

Опис послова:

 

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за производњу у организационој јединици,
 • чисти и дезинфикује радне површине и опрему према процедурама (СОП-овима) и о томе води евиденцију,
 • учествује у извођењу активности еталонирања мерно регулационе опреме у Институту,
 • рукује апаратима за лиофилизацију, прати параметре у производним фазама и на основу тога предузима наредне кораке,
 • води евиденцију о предузетим производним корацима током производње, као и о коришћењу производне опреме,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • пакује, обележава и износи отпадни материјал на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга рада организационе јединице,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за лиофилизацију и централну стерилизацију.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на пословима Хемијског техничара у производњи у Одсеку за лиофилизацију и централну стерилизацију, Службе за бактериолошку производњу су:

 

 • Средње образовање
 • Средња хемијска школа

или

 • Средња медицинска школа,

или

 • Средња машинска школа,
 • Уколико је кандидат здравствени радник положен стручни испит у складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019).

 

Уз пријаву на оглас кандидати за ово радно место су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте,
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Уверење о положеном стручном испиту (ако је кандидат здравствени радник).

 

Тачка 2.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукују, обрађују и чувају запослени у Одсеку за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, као и Комисија именована од стране директора Института за спровођење поступка пријема у радни однос, искључиво у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се ови подаци не могу користити.

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и други подаци).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Рок у коме ће кандидати бити обавештени о избору је 30 (тридесет) дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић