Дом здравља Брус

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, одлуке директора Дома здравља Брус број 483   од 09.11.2020. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

- за заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом са новозапосленим  радником ради замене одсутног радника-це (1 извршилац) до њеног повратка на рад,  за рад на пословима радног места спремач-ца просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове.

  • Опис послова
  • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност, одржава хигијену у административним просторијама, одржава хигијену у заједничким просторијама, санитарним чворовима здравствене установе и околине здравствене установе, обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће, односи разврстан отпад ( инфективни и комунални ) до места одлагања.

 

      Стручна спрема/ образовање

 

  • Основно образовање

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

  • доказ о завршеном образовању( у фотокопији)
  • кратку биографију

        Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

 

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић