Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 6433/1 од 09.11.2020. расписује:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следеће радно место:

 

 

Помоћни радник  – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање:

Основно образовање;

Радни однос заснива се на одређено време, најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на преносу и складиштењу, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пренос, складиштење и експедиција биолошког и осталог материјала и прибора за рад,  за потребе Института;   

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић