Дом здравља Апатин

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године и одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1185/2020 од 09.11.2020. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  1. ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА – 1 (један) извршилац са пуним радним временом, (40 часова недељно), на одређено време до 2 (две) године, за рад у Служби за опште, правне, економско-финансијске и техничке послове, одељења за техничке послове.

Опис посла: директно прима задатке од главне сестре Дома здравља и њој одговара за извршење истих, одржавање зграда Дома здравља и отклањање мањих оштећења, обављање столарских послова и поправки, обављање машинбраварских послова и поправки, обављање мањих електричарских послова и поправки, предузимање мера за отклањање кварова пријављених од стране радника Дома, у периоду зиме (15.10-15.04.) ложење котлова за централно грејање, одржавање котлова у току ложења као и припрема истих (у току лета) за наредну сезону ложења, обезбеђење и заштита зграде и имовине: свакодневно обилажење зграде Дома здравља и вршење контроле електричних, водоводних и канализационих инсталација и система за централно грејање и електричних апарата, предузима мере противпожарне заштите по налогу службеника за послове одбране, заштите и безбедности, стара се о исправности уређаја и инсталација за противпожарну заштиту, учествује у гашењу мањих пожара, а у случају да је пожар већих размера обавештава Ватрогасну јединицу, обавезно присуствује при извођењу радова у зградама Дома од стране других извођача и друго.

 Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

Средње образовање, положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања  постројењем у котларници).

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије, интернет страници Дома здравља Апатин и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 17.11.2020. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав