Завод за јавно здравље Шабац

На основу члана 37. и члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 95/18-др. пропис), члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 96/2019 и 58/2020) и Сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-1255/2020-02 од 30.09.2020. године, Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

на одређено време

 

 

  1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време, са четири извршиоца, са пуним радним временом, на следећим пословима:

а) дипломирани економиста, службеник за јавне набавке у Одељењу за економско финансијеке послове – 1 извршилац;

            б) струковни сннитарно-еколошки инжењер/виши санитарни техничар – 1 извршилац у Центру за контролу и превенцију болести;

в) санитарно еколошки техничар – 1 извршилац у Центру за контролу и превенцију болести;

г) перч лабораторијског посуђа у Центру за хигијену и хуману екологију – 1 извршилац.

 

  1. Услови за заснивање радног односа:

а) Високо образовање основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по попису који уређује високо обрљзовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, занимање дипломирани економиста;

- знање рада на рачунару;

- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;

- најмање пет година радног искуства.

 

б) Високо образовање на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, занимање санитарно-еколошки инжењер/виши санитарни техничар

-  положен стручни испит;

- лиценца;

-  најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

в) Средње образовање, завршена средња медицинска школа, санитерни техничар;

    - стручни испит;

               - лиценца;

               - најмање шест месеци рада у наведеном звању.

 

           г)  Основно образовање.

                   

  1. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте. Познавање рад на рачунару каднидти доказују овереном изјвом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. Познавање рада на рачунару може се практично проверити код послодавца.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 15 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на web сајту Министарства здравља Републике Србије и на web сајту Завода за јавно здравље Шабац.

               

                                                                                    

ВД  Д и р е к т о р,

МСц. др Бранко М. Вујковић