Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

 

Расписује:

О  Г  Л  А  С

 

  1. 1. За пријем у радни однос лабораторијског техничара у дијагностици на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета , за рад  у  служби биохемијске лабораторије OJ Болница Сурдулица, 1 извршилац,

 

          Услови: IV sss, завршена медицинска школа – лабораторијски техничар,   положен стручни испит -  1 извршилац.

 

          Потребна документација:

 

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеној медицинској школи – лабораторијски техничар,

          - оверена фотокопија уверења  о положеном стручном испиту,

          - лиценца,

          - извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме,

          - извод из евиденције незапошљених,

          - лекарско уверење.

         

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

          Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3 и 4  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

          Пријаве слати на адресу :

          Здравствени центар Сурдулица ,

          ул. Српских владара бр: 111

          17530 Сурдулица .

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

ДИРЕКТОР

Др Драган Китановић