Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница

На основу члана 31. Закона о раду ( “Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014; 113/2017;95/2018), члана 5-7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15;106/1896/2019; 56/2020), Дописа Министарства здравља број 112-01-1185/2019-2 од 01.10.2020. године  и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4873/2020 од 16.06.2020. године  и члана 23. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница и Одлуке директора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница број 1840 од 02.11.2020. године,

 

Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница, расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 (један извршилац) МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

У ДОМУ ЗДРАВЉА“ДР МИЛЕНКО МАРИН“ ЛОЗНИЦА

(са пуним радним временом)

 

Засновати радни однос на неодређено време за следеће радно место:

 

  1. Једна медицинских сестара-техничар, на неодређено време у Служби хитне медицинске помоћи у Дому здравља „Др Миленко Марин“ Лозница са пуним радним временом...................................................................1 извршилац.

 

Услови за заснивање радног односа:

  • завршена средња медицинска школа,
  • положен стручни испит
  • лиценца за рад

 

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

 

  • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту.
  • Решење о лиценци издато од Коморе медицинских сестара и техничара

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, Болничка 65 Лозница са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у Управу Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, сваког радног дана од 07 до 15 часова.                                       

 

 

Директор

Др Бранка Красавац