Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова расписује:

 

О Г Л А С

 

Ради попуне радног места

 

 1. 1. Возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи примиће се у радни однос 1 /један / извршилац на неодређено време;

Опис послова:

 • врши хитан санитетски превоз пацијената;
 • помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
 • управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;
 • на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;
 • рукује светло - звучном сигнализацијом у возилу;
 • при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
 • води евиденцију и контролу путни налог;
 • одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;
 • у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;
 • материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;
 • обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, шефа медицинске екипе са којом ради у тиму, начелника СХП односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова:

-  средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије

-  здравствена способност за рад на радним местим са повећаним ризиком  према Акту о процени ризика

 

Потребно радно искуство:

- 1 /једна/ година радног искуства на пословима професионалног возача

 

Радно време износи 35 сати недељно (скраћено радно време које се сматра пуним радним временом).

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе;
 • доказ о радном искуству;
 • кратку биографију.

 

 1. Спремач/ спремачица у просторијама у којима се пружају здравствне услуге примиће се у радни однос 1 /један / извршилац на неодређено време

 

Опис послова:

 • одржава хигијену просторије службе у којој ради,
 • одржава земљиште око зграде у којој одржава чистоћу,
 • доноси санитетски и потрошни материјал на основу требовања медицинских и других радника,
 • обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • основно образовање.
 • општа здравствена способност

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе;
 • кратку биографију.

 

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

 

Средства за запошљавање обезбеђена су у Финансијском плану Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова за 2020. годину, у складу са Кадровским планом Дома здравља.

 

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

 

 

Дома здравља

др Снежана Табаковић