Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број 112-8409/2020 од 28.октобра 2020. године и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 4747/1, 6519/1, 6513/1, 6518/1, 6516/1   од 13.11.2020. расписује се:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следећа радна места:

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 2 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на неодређено време.

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопија лиценце
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на неодређено време.

Опис посла: узимање и пријем биолошког материјала од болесника, извођење тестова из области поремећаја хемостазе, рад на производњи реагенаса и контроли продуката;

      обезбеђивање техничких услова рада (пријем и припрема материјала, прибора и инструмената за рад и хигијенско одржавање опреме и радних површина), и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис посла: узимање и пријем биолошког материјала за анализе, извођење тестова молекуларне типизације ХЛА за потребе Одељења, учешће у раду тимова за трансплантацију ткива и органа, уз обавезну приправност, и др.

Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Пројектант информатичке инфраструктуре – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године (све из области информационих технологија);

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (Електротехнички факултет - рачунарство и информатика или Природноматематички факултет - математика или ФОН -кибернетика или Економски факултет  - кибернетика).

Додатна знања / испити / радно искуство

- најмање три године радног искуства.

Радни однос се заснива на неодређено време.

Опис посла: учешће у припреми планова и програма рада Одељења и рад на реализацији истих; израда плана увођења, израда и развој апликација (увођење и уходавање нових апликација, обезбеђивање документације за нове апликације, сарадња са програмером при изради апликација);

    израда пројеката преноса послова на рачунар;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

 

Перач лабораторијског посуђа – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Радни однос заснива се на неодређено време.

Опис посла: прање, стерилизација и разврставање лаб.посуђа; припрема санитетског материјала за рад, пренос биолошког и дугог материјала; дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; пренос нечистог и чистог рубља и одстрањивање смећа; чишћење, прање и спремање радних просторија.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију   

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 извршиоца са пуним радним временом

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Радни однос заснива се на неодређено време.

Опис посла:

чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа и магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад;

чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

      

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић