Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна  и јединица локалне  самоуправе  (“Сл.гласник РС “, бр 1/2015,3/2018 и 106/2018 ) и члана 23.став 1 тачка 4 , Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана 02.11.2020.године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА ЗА ПРАВНЕ , КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ - на  неодређено време у Служби за правне, економско-финансијске , техничке и друге послове  , са пуним радним временом- 1  ( један )  извршилац

Услови  за заснивање радног односа из овог огласа су:

  • Високо образовање:
  • На основним акедемским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање  почев од 10.09.2005.године

-на основним студијама у трајњу од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године,

Најмање 5 година радног искуства у области здравства или фармације , предност  у одабиру имају носиоцу  мастер из области менаџмента.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање  радног односа утврђене Законом о раду                  ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 ) и посебним прописима везаним за јавне  службе:

Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци )

Доказ да се против  кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила  на правну снагу  и да није покренута  истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци)

Уз пријаву заинересовани кандидати за радно место подносе  доказе о испуњености општих и посебних услова  у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу  биографију са пропратним писмом.

 

Рок за подношење  пријаве је 8 дана од дана  објављивања  на огласној табли Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , односно на интернет  страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , Националлне службе за запошљавање и сајту Министарства.

Пријаве  на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова  или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „ За оглас  руководилац одсека за правне, кадровске и административне послове “.   

 

 

В.Д.Директор

Др Данијела Новаковић