Општа болница Суботица

На основу чланова 8. - 9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I),  у складу са Кадровским планом бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Опште болнице  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом ради замене одсутних запослених, док траје потреба, а најдуже до повратка на рад одсутних запослених и то :

 

а) медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу у Одељењу за инфективне болести

     - 1 (један) извршилац;

б) медицинска сестра-техничар у операционој сали у Одељењу хирургије IV (ОП блок са  

     стерилизацијом) - 1 (један) извршилац;

в) медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији у Одељењу за пријем и  збрињавање ургентних стања - 1 (један) извршилац;

г) медицинска сестра-техничар на неонатологији у Одељењу за неонатологију – 2 (два) извршиоца;

д) медицинска сестра-техничар у амбуланти у Служба за специјалистичко-консултативне прегледе  

      – 1 (један) извршилац;

ђ) медицинска сестра-техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност у Служби психијарије - 1 (један) извршилац;

е) виша медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима у Одељењу за офталмологију - 1 (један) извршилац,

 

са описом послова као у  Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-2123 од 08.04.2019. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведенa радна места из тачке I. а) – ђ) су :

 

-   средње образовање;

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.е) су :

- високо образовање :

     - на студијама првог степена (основне струковне – висока здравствена школа струковних

       студија / академске студије – медицински факултет) по пропису који уређује високо   

       образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

    - на основним студијама (виша медицинска школа) у трајању од најмање две године, по   

      пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

III

Уз пријаву – молбу (обавезно навести број и датум огласа) кандидати прилажу неоверене копије следеће документације:

 

 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко којих ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

 

IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави  документацију наведену под III (алинеје 1-4) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на огласној табли Националне службе у Суботици.

 

Оглас ће бити објављен и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com) и на wеб страници Министарства здравља РС.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.  

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа)“.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог