Специјална болница за болести зависности

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15., 96/19.), члана 37. Закона о раду, и Кадровског плана Установе, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. једног извршиоца на радном месту ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - на одређено време због повећаног обима посла до шест месеци са пуним радним временом.

 

Услови:

 

-  завршен Медицински факултет, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.               

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

Уз пријаву приложити:

 

  • Кратку биографију
  • Диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми која се тражи Огласом
  • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту.
  • Лиценца или решење о упису у Лекарску Комору

 

У случају да кандидат буде изабран обавезно је доставити оверене копије докумената или оригинале.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.  

Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић