Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2946/Р  од 17.11.2020. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног радника, са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Виша медицинска сестра /техничар у интензивној нези нивоа II и за рад у Служби за анестезију са реаниматологијом- 1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

-на студијама првог степена медицинске струке(основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године

-на основним студијама медицинске струке у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивало високо образовање до 10.септембра 2005.године

Додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца или Решење о упису у комору;
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 18.11.2020. ГОДИНЕ (до 26.11.2020.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић