Специјална болница за рехабилитацију “АГЕНС“ Матарушка Бања

На основу члана 7.и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, одлуке вд директора, сагласности Министараства здравља Бр. 112-01-1010/2020-02 од 04.08.2020.год.  и члана 23. Статута, Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“Матарушка Бања расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

на неодређено време са пуним радним временом

 

 

 

  1. Спремачица

Број извршилаца: 2 ( два )

 

Услови: основно образовање са или без радног искуства

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас уз коју се подносе фотокопије: дипломе о завршеном основном образовању. Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Рок у коме се кандидат обавештава о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађују запослени у стручној служби.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или  на адресу: Специјална болница за рехабилитацију “Агенс“Матарушка Бања,улица Жичка б.б.

36201 Матарушка Бања
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Краљево.

За све ближе информације тел: 0365411062

Оглас достављен Министарству здравља ради објављивања на интернет страници.

 

 

ВД ДИРЕКТОР- др Горан Костић