Завода за јавно здравље Кикинда

На основу члана 114 Закона о здравственој заштити  ("Сл. глaсник РС", број 25/2019), чл. 7 и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Кикинда (дел.бр.01-21-I-12/2019 од 9.08.2019. године Завода за јавно здравље и дел.број:138-11-36/2019 од 12.08.2019. године Покрајинске Владе закљученог 12.08.2019. године), а у складу са кадровским планом за Завод за јавно здравље за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године, Закључком 51 број: 112-6090/2020 од 30.07.2020. године, ‘’Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70,  расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос

  

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, назив радног места ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ у Одељењу за клиничку микробиологију, Центра за микробиологију.


ОПИС ПОСЛА:

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања;
 • врши паразитолошке анализе узорака од санитарних прегледа;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
 • одржава културе микроорганизама;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;
 • правилно одлаже медицински отпад;
 • ради средње сложене послове на пријему и узимању материјала за микробиолошки преглед и на пословима издавања налаза микробиолошких прегледа, примарној и секундарној обради узорака, изради антибиограма и идентификационих тестова, сероимунолошких анализа и израде хранљивих подлога, раствора и реагенаса, врши послове рачунарске обраде података.
 • обавља друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености;
 • запослени је обавезан да се придржава одредби кодекса пословног понашања запослених и кућног реда Завода, да у свом раду поштује, користи и примењује документа QΜS- а.
 • одговоран је за ажурно и квалитетно обављање радних задатака и вођење и чување пословне документације, одговоран је за чување средстава за рад и материјала на/са којима ради, спровођење заштите на раду;

 

 • За свој рад одговара Лабораторијском техничару у дијагностици – одговорном техничару центра.

 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1(један).

 

II

УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 • ПОТРЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА /ОБРАЗОВАЊЕ:

 

- средње образовање: средња медицинска школа,  смер микробиолошки, лабораторијски, санитарни  или општи.

 

 • ПОТРЕБНА ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/ РАДНО ИСКУСТВО:

 

- положен стручни испит за здравствене раднике;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

III

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног огласа  на сајту Националне службе за запошљавање. Јавни оглас ће бити објављен и на огласној табли и Web сајту Завода за јавно здравље Кикинда. Јавни оглас ће бити достављен Министарству здравља ради објављивања на Web сајту Министарства  здравља PС.

Пријаве се шаљу путем поште или се подносе лично у затвореној коверти на писарници Завода од 8 до 13 часова на адресу: ''Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС за ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ “.

 

IV

Уз својеручно потписану пријаву заинтересовани кандидати прилажу оверене фотокопије :

 • уверења (уколико диплома још није издата)/дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила,
 • извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
 • уверења о положеном стручном испиту
 • решења о издавању лиценце/фотокопију решења о обнављању лиценце

 

 

Такође се прилаже копија (неоверена) или оригинал:

 • доказа о радном искуству
 • кратка радна биографија, адреса, контакт телефон
 • фотокопија очитане личне карте

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове Завода за јавно здравље Кикинда.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кaндидaти кojи су сe jaвили нa oглaс мoгу бити пoзвaни нa рaзгoвoр рaди пружaњa дoдaтних пoдaтaкa кojи мoгу бити вaжни зa oдлуку o приjeму  (прeтхoднo искуствo o рaду, прoсeчнa oцeнa у тoку шкoлoвaњa, дoдaтнo oбрaзoвaњe или oспoсoбљeнoст, дужинa трajaњa шкoлoвaњa, итд.).

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити доказ о општој здравственој способности.

Директор Завода за јавно здравље Кикинда доноси одлуку о избору кандидата.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

др Сандра Радловић,

спец. епидемиологије