Завод за јавно здравље Суботица

На основу чл. 7. и 8. Колективног уговора код  Завод за јавно здравље Суботица

в.д. директора Завода за јавно здравље Суботица спец. др мед. Весна Вукмировић

 дана 24.11.2020.  године објављује на огласној табли  Националне службе за запошљавање Суботица и интернет страници Министарства здравља

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ на одређено време (до повратка запослене са боловања) са пуним радним временом, (један извршилац)

Услови:

- завршена средња медицинска школа – лабораторијског или општег смера.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Суботица у Центру за микробиологију.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.
  • фотокопију дипломе.
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ако је кандидат са радним искуством.
  • фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, ако је кандидат са радним искуством,
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • фотокопију возачке дозволе за возила Б категорије,
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте.
  • уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Суботица.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала СУБОТИЦА, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Завод за јавно здравље Суботица, 24000 Суботица, ул. Змај Јовина 30.

  

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web-страници Завода за јавно здравље Суботица (www.zjzs.org.rs).

 

Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о резултатима огласа.

 

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В. д. директора

Завода за јавно здравље Суботица

Спец. др мед. Весна Вукмировић