Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 14434 од                20.11.2020.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-4873/2020 од 16.06.2020.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                       

             

          

Сектор за правне послове део за Пријепоље

 

1.Дипломирани правник за правне,кадровске и административне послове /VII1/......  1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Прибој

 

  1. Лабораторијски техничар у дијагностици .................................................................... 1 извршилац

 

 

  • За радно место дипломирани правник за правне,кадровске и административне послове-VII степен стручне спреме,завршен правни факултет,знање рада на рачунару,без обзира на радно искуство
  • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици  -IV степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер лабораторијски техничар , положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о стучном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

                    

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић