Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 24.11.2020. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин, интернет страници Министарства здравља као и огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Зрењанин

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове хемијског техничара. Извршилац један

 

Опис послова:

 • обавља лабораторијске анализе;
 • у раду се придржава принципа добре лабораторијске праксе;
 • припрема уређаје, опрему и прибор за рад;
 • припрема узорке за испитивање и растворе за рад;
 • проверава функционалну исправност опреме и уређаја за испитивање;
 • спроводи поступак испитивања појединих својстава и састава узорака по валидним методама;
 • прикупља резултате анализе појединих узорака и попуњава извештај о анализи;
 • евидентира узорке о извршеним испитивањима;
 • одржава чистоћу средстава за рад;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

 

Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – средња хемијско-прехрамбена технолошка техничка школа: смер хемијско технолошки техничар или прехрамбени техничар;
 • стручни испит.

    

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

 

Пријаве доставити на адресу:                                                     в.д. директора

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

        Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15                          мр сци. мед. др Здравко Ждрале