Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ  У ТРАЈАЊУ

ДО 28.02.2021. године

  1. Радно место :  РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ

                         ПОСЛОВЕ – МАТЕРИЈАЛНИ КЊИГОВОЂА -  

                     НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ДО 28.02.2021.ГОДИНЕ

                                       СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ ........................   1  извршилац

 

               Услови : -  IV степен  стручне спреме, економске струке, знање рада на рачунару

 

Опис послова:

- врши пријем, контролу, груписање и књижење улазне и излазне

документације и даје налог за финансијско задуживање;

- контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и

евиденцијама;

- израђује месечне извештаје из делогруга свог рада и одговоран је за њихову

тачност;

- ажурира податке у одговарајућим базама;

- пружа подршку у изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих)

и годишњег извештаја о пословању ;

- врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и

израђује статистичке табеле.

-води материјално књиговодство и друге послове по налогу директора и руководиоца

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте.

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања.
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" .

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић ,

физијатар