Дом здравља Крушевац

                 На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, Сагласности  Комисије за кадрове здравствених установа Министарства здравља  број : 06-00-3-6/2020-02 од 17.11.2020.године, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 6522  од 23.11.2020. године  директор  Дома здравља Крушевац расписује

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Вишег радиолошког техничара, за пријем у радни однос на одређено време, у трајању од 3 месеца, за рад на пословима Виши радиолошки техничар у Служби за радиолошку дијагностику Дома здравља Крушевац .

                   - 2 извршиоца.  

         

      УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

                   Високо образовање: 
- на струковним студијама медицине првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; висока школа струковних студија смер радиологије; 
- на основним студијама медицине у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,  виша медицинска школа смер радиологије 
-положен стручни испит; 
-поседовање  лиценце за рад.

 

         Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

  1. Више патронажне сестре - техничара, за пријем у радни однос на одређено време, у трајању од 3 месеца, за рад на пословима Виша патронажна сестра – технчар  у  Служби поливалентне патронаже Дома здравља Крушевац .

                 - 1 извршиоц.  

         

      УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

                 Високо образовање: 
- на струковним студијама  медицине првог степена (основне струковне студије) по

  пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; -

  висока медицинска школа струковних студија из области гинекологије и акушерства

  или општег смера
- на основним студијама медицине у трајању од најмање две године, по пропису који је

  уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виша медицинска школа

  из области гинекологије и акушерства или општег смера .
- положен  стручни испит; 
- поседовање лиценце за рад.

- возачки испит Б категорије

 

          Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

  1.   Лабораторијског техничара, за пријем у радни однос на одређено време,                  у трајању од 3 месеца, за рад на пословима Лабораторијски техничар у Служби за лабораторијску дијагностику Дома здравља Крушевац .

              - 2 извршиоца. 

 

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

-  средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа

   лабораторијског смера.

-  положен стручни испит; 

-  поседовање лиценца за рад

 

           Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

  1. Медицинску сестру - техничара за пријем у радни однос на одређено време, у трајању од 3 месеца,за рад на пословима Медицинска сестра - техничар у хитној медицинској помоћи у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског превоза Дома здравља Крушевац.

         -  1 извршиоц

 

 УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа

  општег смера;

- положен стручни испит; 

- поседовање лиценца за рад.

 

           Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

  1. Медицинску сестру - техничара за пријем у радни однос на одређено време, у трајању од 3 месеца, за рад на пословима Медицинска сестра - техничар   у Служби опште медицине  Дома здравља Крушевац .

           -  4 извршиоца

 

          УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа

  општег смера.

- положен стручни испит; 

- поседовање лиценца за рад.

 

          Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

                 Кандидати који се пријављују на оглас достављају:  

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

             -  фотокопију возачке дозволе( само за послове под редним бројем 2).

 

 Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за  обраду  података  о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

 

             О коначном избору кандидата одлучује директор.

 

             Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети до 03.12.2020.године.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања, на web sajtu Министарства здравља, огласној табли  Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада