Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева, на основу Кадровског плана Дома здравља Коцељева за 2020. годину брoј: 112-01-31/2020-02 од 19.06.2020.године и Закључка 51 број: 112-4873/2020 од 16.06.2020.године Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава , в.д. директора Дома здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева расписује:

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

 

1.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР -1 извршилац за рад у здравственој амбуланти у Доњем Црниљеву

 

                       Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

  -високо образовање на интегрисаним студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (стручно звање: доктор медицине).

  - положен стручни испит

  - лиценца за рад

  - најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

  - здравствена способност за обављање послова радног места из конкурса

  - да није осуђиван и да се против кандидата не води кривични поступак

                   У складу са наведеним кандидати су у обавези да приликом конкурисања доставе:

1.пријаву на оглас

  1. личну и радну биографију (CV)

3.диплому о завршеном школовању

  1. уверење о положеном стручном испиту
  2. 5. доказ о радном искуству
  3. 6. уверење о здравственој способности
  4. 7. уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
  5. 8. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)

                   Из разлога удаљености здравствене амбуланте у Доњем Црниљеву од Дома здравља у Коцељеви и доступности континуиране здравствене заштите становништву насеља Доње Црниљево и околних места предвиђа се обавеза изабраног кандидата да током радног односа станује у службеном стану који се налази у склопу објекта амбуланте. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања  додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

                        Уколико се документа достављају у виду фотокопије потребно је да буду оверена од стране овлашћеног органа. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

                      Оглас се објављује у листу ''ПОСЛОВИ'' НСЗ и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

                      Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати препорученом поштом на адресу Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' ул.Немањина бр.8 15220 Коцељева са назнаком ''за оглас''.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

          Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

 

 

в.д. Директора ДЗ

др Верица Софранић