Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 106/2018), члана 192. Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење“), члана 19. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  сагласности Министарства здравља Републике Србије, бр. 112-01-1518/2019-02 од 30.12.2019.године, бр, 112-01-833/2019-02 од 12.07.2019.године и бр. 112-01-1010/2020-02 од 04.08.2020.године, у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-01 од 23.01.2020. године, расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР – 4 извршиоца,

за потребе Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе, Клинике за онколошку хирургију и Клинике за медикалну онкологију.

 

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

 

- средње образовање из области здравства,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,

- здравствена способност.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи одговарајућег смера,
  • фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе,
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију лиценце;
  • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравственј способности.

  

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Даница Грујичић