Институт за јавно здравље Војводине

На основу члана 18. Статута Института за јавно здравље Војводине, члана 13. Колективног уговора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-1031/8 од 06.06.2018. године Сагласности  за ново запошљавање бр.112-01-1594/2020-02  од 01.12.2020. Сагласности  бр. 112-01-1518/2019-02 од 01.12.2020. године као и  Одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа бр. 01-1663/1 од 15.12.2020. године в. д. директора  Института за јавно здравље Војводине расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 I.

НА НЕОДРЕЂЕНО И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ:

 

 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 2 извршиоца,  и то 1 у Центар за контролу и превенцију болести a 1 у  Центар за вирусологију 

Услови:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. или
 • на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

Заинтересовани кандидати  за оба  радна места  Доктор медицине подносе:

 

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом звању доктора медицине
 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 4. оверена фотокопија важеће лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце)
 5. фотокопију очитане личне карте
 6. фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 7. фотокопију возачке дозволе (за радно место у Центру за контролу и превенцију болести)

 

 

 • ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - 3 извршиоца у Центру за микробиологију

Услови:

 • средње образовање здравствене струке у трајању од четири године – смер лабораторијски техничар
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

          Заинтересовани кандидати  за радно место  Лабораторијски техничар у дијагностици подносе:

 

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом звању лабораторијског техничара
 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 4. оверена фотокопија важеће лиценце издате од стране надлежне коморе ( или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце)
 5. фотокопију очитане личне карте
 6. фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена

 

 • РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ/ РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА – 3 извршиоца  у Служби за техничке и друге сличне послове  

 

Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године
 • знање рада на рачунару
 • мање од 30 година живота

 

          Заинтересовани кандидати  за радно место  Референт за заштиту, безбедност и здравље на раду/референт за заштиту од пожара подносе:

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченој средњој стручној спреми у трајању од четири године
 3. фотокопију очитане личне карте

 

II.

 

НА ОДРЕЂЕНО И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ, АЛИ НЕ ДУЖЕ ОД 24 МЕСЕЦА, ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА:

 

 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац  у Центру за контролу и превенцију болести

Услови:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. или
 • на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • возачка дозвола Б категорије

 

 

 Заинтересовани кандидати  за радно место Доктор медицине подносе:

 

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом звању доктора медицине
 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 4. оверена фотокопија важеће лиценце издате од стране надлежне коморе ( или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце)
 5. фотокопију очитане личне карте
 6. фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимен
 7. фотокопију возачке дозволе

 

 • БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – 2 извршиoца у Центру за вирусологију 

 

Услови:

 Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије) биологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
 • на основним студијама биологије у трајању од најмање четири година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 

Заинтересовани кандидати  за радно место Биолог/молекуларни биолог  подносе:

 

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију одговарајуће дипломе/уверења
 3. фотокопију очитане личне карте
 4. фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)

 

 • ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ - 1 извршилац у Центру за хигијену и хуману екологију  Услови:

Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије) хемије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
 • на основним студијама хемије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Заинтересовани кандидати за рад на радном месту Здравствени сарадник – Аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији подносе:

 

 1. пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију одговарајуће дипломе/уверења
 3. фотокопију очитане личне карте
 4. фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена

 

III.

 

Опис послова за сва радна места утврђен је важећим Правилником о организацији и систематизацији послова ( са изменама и допунама).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Јавни оглас ће бити објављен дана 18.12.2020. године нa интернет страници Министарства здравља Републике Србије и Института и  код Националне службе за запошљавање.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа на интернет презентацији Министарства здравља.

 

Пријаве са потребном документацијом предају се на писарницу  (канцеларија бр. 53) Института за јавно здравље Војводине, Футошка 121,  са назнаком  ''За јавни оглас''  или се шаљу путем поште.