ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број  03-3119/Р  од 17.12.2020. године  расписује се:

 

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време до три месеца због повећаног обима посла за следећа радна места:

 

  1. Помоћни кувар за рад у Одељењу исхране, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

  • средње образовање III степен, прехрамбеног смера или угоститељског смера.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
  • фотокопију личне карте.

 

  1. Мајстор одржавања инсталација, грејања и климатизације за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

 Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

- средње образовање, машинске  струке

Додатна знања/испити/радно искуство

- најмање једна година радног искуства

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
  • доказ о радном искуству (уговор о раду, радна књижица),
  • фотокопију личне карте.

 

      Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».
ОГЛАС важи од 17.12.2020.године (до 25.12.2020.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.