Здравствени центра Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  15551   од 17.12.2020.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

 

                  ОЈ Дом здравља Ужице

 

  1. Медицинска сестра техничар у амбуланти .................................................... 1 извршилац

 

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................1  извршилац

 

                 

              Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти-IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге -II степен стучне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.