Здравствени центра Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-  15549 од                  17.12.2020.год  , Здравствени центар расписује  

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

                 

          ОЈ Дом здравља Ужиц

  1. Домар/мајстор одржавања ..................................................................................... 1 извршилац

        

          ОЈ Општа болница Прибој

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге .......................... 1 извршилац

         

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место домар мајстор одржавања- III степен стручне спреме,завршена средња школа,електро смер,без обзира на радно искуство
  • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге- II степен стручне спреме,завршена основна школа, без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.