Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 23. Статута Дома здравља Кула, а у вези са одредбама чланова 5-7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (”Службени гласник РС„ број 96/2019 и 58/2020 Анекс I) директор Дома здравља Кула доноси,

 

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 3591 ОД 07.12.2020. ГОДИНЕ

 

I

 

Поништава се ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број 3591 од 07.12.2020. године, објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање дана 07.12.2020. године, огласној табли Дома здравља Кула, као и на web страници Министарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) и web станици Дома здравља Кула (www.dzkula.rs) којим је оглашен пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одустне запослене која је на дужем боловању,  за послове:

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – 1 извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу.

 

II

 

Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 3591 од 07.12.2020. године објављује се код Националне службе за запошљавање, на огласној табли Дома здравља Кула и на web страницама Министарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) и Дома здравља Кула (www.dzkula.rs).

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко