Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени Гласник број 96/2019), и Одлука директора број 6941/1,7134/1 и 7044/1 од 21.12.2020. године  расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећа радна места:

 

 

Молекуларни биолог – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање

-на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања / испити / радно искуство

-стручни испит у складу са законом.

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на молекуларном тестирању чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла: реализација планова и програма рада Одељења; молекуларно тестирање крви на маркере трансфузијим преносивих болести; извођење и унапређење техника молекуларне биологије из области тестирања крви на маркере трансфузијом преносивих болести;  и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време, најдуже до три месеца трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви и компонената крви чији је обим привремено повећан.

Опис посла: реализација програма и планова прикупљања резерви крви;

рад на мотивацији давалаца крви;

припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену, контактирање са организаторима и установама на терену, здравствени преглед давалаца крви и оцена здравственог стања;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство - стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време, најдуже до три месеца трајања због потребе завршетка посла на тестирању крви чији је обим привремено повећан.

Опис посла: реализација планова и програма серолошке и молекуларне контроле крви на присуство маркера трансфузијом преносивих болести (детекција маркера трансфузијски трансмисивних инфекција: АИДС, хепатитис Б и Ц, сифилис ) и планова и програма имунохематолошке обраде крви-одређивање крвних група система АБО, Резус, тест на ирегуларна антитела, а све уз надзор доктора медицине специјалисте у трансфузиологији; и др.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић