Дом здравља Параћин

На основу члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локале смоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019),  ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

       

          1.СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, високо образовање, један (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка,  са пуним радним временом за рад на пословима радног места Службеник за јавне набавке у Служби за  обављање заједничких послова одсек правних послова   Дома здравља Параћин.     

        Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају посебне услове.

 СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

- знање рада на рачунару;

- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;

- најмање три године радног искуства

 

            Заинтересовани кандидати подносе:

           -пријаву на оглас

           - кратку  биографију

           - извод из матичне књиге рођених/венчаних

           - уверењ о држављанству

           -уверења/диплому о стеченом високом образовању

           -доказ о радном искуству (потврде, уверења и др.)

           - сертификат Службеника за јавне набавке  

       

      Опис послова:

Општи / типични опис посла:

- припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;

- прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;

- спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

- контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;

- учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

- прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

- припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.

-Прати законске прописе о јавним набавкама  и друге изворе права у вези јавних набаваки као и њихове измене и допуне и благовремено указује на исте директору, помоћницима  и другим органима.

-Даје правна мишљења о прописима у вези Закона о јавним набавкама и подзаконским актима у вези истих,

-Обавља послове у вези са Аплакиативним софтвером – овлашћено је лице за унос података у исти,

-Пружа стручну помоћ у јавним расправама у поступку доношења одлука, општих аката и другим јавним расправама,

 -Стара се о легалном спровођењу   поступка     јавних набавки (набавке на које се закон о ЈН примењује), пружа стручну помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке, упућује Захтев за добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка и за добијање сагласности за конкурентни дијалог Управи за јавне набавке, израђује одлуку о покретању поступка јавне набавке, израђује решење о комисији за јавне набавке, води записник о отварању понуда у поступцима јавних набавки, израђује уговоре у поступцима јавних набавки.Објављује позив за  подношење понуда/пријава, конкурсну документацију, измене и допуне конкурне докуметације, обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, на Порталу Управе за јавне набавке, доставља план набавки, измену плана набавки, тромесечни, годишњи извештај  Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији путем Апликативног софтвера, у законским роковима и обавља друге послове у оквиру свог радног места у вези јавних набавки.

-Обавља  послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора , а који су из  делокруга рада  службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања

--За свој рад одговоран је помоћнику директора за опште правне и кадровске послове и начелнику одсека правних послова.

 

        Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у НЕОВЕРЕНИМ копијама.

 

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

         Дом здравља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

 

СА НАЗНАКОМ

“ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У ДОМУ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН”

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Неблаговремене, недозвољене,  непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

        За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186  

 

 

         Директор

        Дом-а  здравља Параћин

        Др Весна Весић, спец.педијатрије