Дом здравља Рашка

На основу  члана 7 , 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018), Одлуке директора Дома здравља "Рашка" у  Рашки бр. 4729/2020 од 21.12.2020. године,  Дом здравља "Рашка"  у  Рашки  расписује    

                                    

О   Г   Л   А   С   

            

За пријем у радни однос 1 (једног) доктора медицине на одређено време са пуним радним временом и то:

  • 1 (један) доктора медицине на замену 1 (једног) доктора медицине док је на породиљском боловању и боловању због неге детета.

 

Кандидат се ангажује за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном помоћи и санитетским транспортом болесника, кућним лечењем и стоматологијом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Рашка“ у Рашки:

 

 -   медицински факултет и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -    оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

      -    оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

      -    оверену фотокопију лиценце

      -    извод из матичне књиге рођених;

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, испостава у Рашки, огласној табли Дома здравља Рашка и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидат који испуњава услове огласа може бити позван на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом са назнаком за конкурс, доставити на адресу: Дома здравља "Рашка" у Рашки (Кадровска служба) – Др Јовановића бр. 4.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 

 

Директор

др  Милисав Гаљак