Дом здравља Савски венац, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2020.годину број 112-01-31/2020-02 од 24.11.2020.године, ,и Одлуке директора дел. бр. _____________ од 15.12.2020. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а најдуже до шест месеци, са пуним радним временом:

виши радиолошки техничар  - 1 извршилац

 

Услови:

Радно место:  Виши радиолошки техничар

Захтевана врста образовања

Високо образовање стечено на:

струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-        основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године

-        Средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стеченог до дана ступања уредбе

Захтевана додатна знања/испити

-        Стручни испит,

-        лиценца

Захтевано радно искуство

Најмање шест месеци радног искуства у звању  вишег радиолошког техничара

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној школи

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-  доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

 

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

                                                                                                        

 

В.Д ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Др сци мед Зоран Бекић