Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља број 112-01-428/2020 -02 од 17.12.2020. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4873/2020 од 16.06.2020. године, Oдлуке директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија број 01-3735 од 21.12.2020. године,  Дом здравља „Др Милорад –Мика Павловић“ Инђија расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Ради попуне радног места Медицинске сестре / техничара у амбуланти у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један / извршилац на неодређено време;

Опис послова:

 • врши пријем и тријажу пацијената,
 • врши медицинске интервенције из домена своје стручне спреме по налогу ординирајућег лекара,
 • даје прописану терапију,
 • у складу са налогом лекара користи потребне медицинске апарате и стара се о исправности истих,
 • учествује у свим видовима превентивног рада као и здравственом васпитању,
 • води медицинску евиденцију и документацију,
 • врши наплату партиципације и наплату здравствених услуга које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
 • учествује у процесу акредитације,
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • средње образовање медицинске струке;
 • општа здравствена способност;
 • познавање рада на рачунару;
 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Потребно радно искуство:

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

Радно време износи 40 сати недељно.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • кратку биографију;

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 Оглас објавити на web сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

      

                                                                                                  

Директор Дома здравља

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства