Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-најдуже до 24 месеца)

 

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

  1. Техничар одржавања одеће………1 извршилац

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 :

 

  1. Основно образовање.
    • Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи.
    • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

  1. Уговор о раду се закључује на пуно радно време.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан