Општа болница Бор

На основу члана 7 i 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр.01/2015, 106/2018),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Изменом Кадровског плана 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018.године и Правилником о систематизацији радних места Опште болнице Бор,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује

 

Ј  А  В  Н  И    О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци

због повећаног обима посла услед актуелне епидемиолошке ситуације

 

I     3  доктора медицине,  са пуним радним временом, за рад у Општој болници Бор.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

- Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме,   Решење о упису у Комору и важећа Лиценца за рад

 Опис послова: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места Опште болнице Бор.

 

     Критеријуми за избор кандидата:    просечна оцена студирања,   дужина чекања на посао,  радно искуство у струци  по положеном стручном испиту,  оцена Комисије за избор кандидата.

 

     Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова – неоверене копије докумената (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV).

      

    Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.
      

    Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оргинале/оверене копије потребне документације.


      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Оглас ће бити објављен на сајту Министарства здравља РС и Опште болнице Бор и код Националне службе за запошљавање,. 

     

       Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница Бор,

        Др Мишовића бр.1., 19210 Бор, са назнаком за “Оглас”

 

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић