Завод за хитну медицинску помоћ „Ниш“

Na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave("Sl.glasnik RS" broj 106/18),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i Statuta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć "Niš" u Nišu broj 4103 od 12.09.2008. godine u svojstvu  direktora Zavoda raspisujem:

 

O  G  L  A  S

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa na određeno vreme zbog povećanog obima posla najduže do 6 meseci, sa   vozačем u hitnoj medicinskoj pomoći

                                                     

                                                     

broj izvršioca: 1 (JEDAN)  VOZAČ U HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

      

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

  • Završena srednja škola III stepen stručne spreme i/ili posedovanje vozačke dozvole  „B“ kategorije za upravlјanje motornim vozilom.
  • Najmanje 6 (šest) meseci radnog iskustva na poslovima vozača sanitetskog vozila.

  dopunski  uslovi :

  • Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rиzikom pre zaklјučenja Ugovora o radu i posedovanje dozvole „B“ kategorije za upravlјanje motornim vozilom, (radno mesto sa povećanim rizikom)

     

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

  • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
  • Diplomu o završenoj srednjoj školi,  III stepen stručne spreme, i/ili posedovanje vozačke, dozvole „B“ kategorije za upravlјanje motornim vozilom (overena fotokopija),
  • Potvrda o radnom iskustvu na poslovima vozača sanitetskog vozila (original),
  • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
  • Uverenje  da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci),original
  • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci),original
  • Kratku biografiju CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zavod za hitnu  medicinsku pomoć „Niš“ 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za vozača“ .

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće   direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć „Niš“ u Nišu, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i sajtu Zavoda.
                                                                                                                

 

v.d.DIREKTOR
dr Slavolјub Živadinović

spec. urgentne  medicine