Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /59  од  24.12.2020..године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Медицинске сестре – техничара на инфективном одељењу - 1 извршилац, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима послова, са пуним радним временом за рад у Одељењу за инфективне болести
 2. Медицинске сестре-техничара у онкологији и хемиотерапији –1 извршилац на одређено време, са пуним радним временом за рад  у Кабинету за онкологију са дневном болницом за хемиотерапију  ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 3. Медицинске сестре-техничара у хемодијализи –1 извршиоц на одређено време, са пуним радним временом за рад  у Служби за интерну медицину, ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 4. Медицинске сестре-техничара на неонатологији –1 извршиоц на одређено време, са пуним радним временом за рад  у Одељењу за неонатологиј,  ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 5. Медицинске сестре-техничар у гинекологији и акушерству –1 извршиоц на одређено време до 6 месеци због повећаногф обима послова, са пуним радним временом за рад  у Служби за гинекологију и акушерство
 6. Медицинска сестра-техничар у трансфузиологији – 1 извршилац на одређено време, у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу болничке банке крви – клиничке трансфузиологије због повећаног обима послова
 7. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –2 извршиоца, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 8. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –1 извршиоца, на одређено време у трајању до 3 месеца због повећаног обима послова, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију

 

Услови за обављање послова под редним бројевима од 1 - 5 – завршена средња  медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројевима од 1 -5: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене

неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и

 

 

евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Услови за обављање послова под редним бројем  6 завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању поседовање лиценце и положен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви..  

Опис послова под редним бројем 6: врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;врши дистрибуцију, чување и издавање крви и компонената крвиводи прописану медицинску диокументацијупријављује нежељене догађаје и нежељене реакције врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, и врши биохемијска испитивања;врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака за мерење;обавља анализу узорака за мерење;врши узорковање, припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;ради на биохемијским и другим анализаторима;изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром  услуга на секундарном и примарном нивоу здравствене заштите

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 7 и 8  - основно образовање.

Опис послова под редним бројевима 7 и 8  :  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здрав-ствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву- молбу  за послове под редним бројевима    од  1 до 5  подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 6 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испит за рад у служби за трансфузију крви
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима 7 и 8 9 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи;
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројевима од 1 до 6 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није одуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

Кандидат  који буде изабран за послове под редним бројевима 7 и 8   пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић