Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9670/2020 од 27.11.2020. године, обавештења Министарства здравља Број: 112-01-1594/2020-02 од 02.12.2020. године, члана 23. ст. 1. тач. 9. Статута Института за неонатологију и одлуке вд директора Института број 3908/1 од 16.12.2020. године, расписује се

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

           

      - Психолога – 1 извршилац, због повећаног обима посла, а најдуже до годину дана.

 

 Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидат треба да испуњава и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

            Услови за заснивање радног односа: VII степен стручне спреме, положен стручни испит, минимум 6 месеци радног искуства после положеног стручног испита.

 

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд, и то:

 

„• бави се испитивањем психомоторног развоја детета, користећи при томе одговарајуће развојне скале за процену психомоторног развоја. 
• испитује поједине психичке функције, а посебно игром.
• обавља психолошко саветовање родитеља;
• учествује у јутарњим састанцима,семинарима, симпозијумима.
• спроводи активности континуиране едукације и стручног усавршавања у оквиру своје стручне спреме.
• обавља и друге послове по налогу начелника службе у складу са својим степеном стручне спреме и стручним способностима.“

 

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

            - оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

            - фотокопију личне карте

            - фотокопију уверења о држављанству

            - фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено

            - потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом

 

             Пробни рад у трајању од три месеца.

 

              Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

           НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски