Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10323/2018 од 29.10.2018. године, обавештења Министарства здравља Број: 112-01-1270/2018-02 од 19.11.2018. године и одлуке в.д. директора Института за неонатологију број 3911/1 од 16.11.2020. године, расписује се

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

За послове Руководилац послова информационих система и технологија – 1 извршилац

 

            Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

            Услови за заснивање радног односа: VII степен стручне спреме

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама из области  електротехнике или информационих технологија, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године из области електротехнике или информационих технологија, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

           - најмање пет година радног искуства

            Опис послова:

  • организује, координира и контролише функционисање информационо - комуникационих      технологија и послова;
  • развија, дефинише и координира припрему ИКТ планова;
  • координира израду и припрему ИКТ извештаја;
  • доноси одлуке о начину реализације ИКТ послова;
  • прати прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења ИКТ ресурса;
  • контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора;
  • координира израду општих и појединачних аката у вези са ИКТ пословима и даје мишљење о њима;
  • координира израду ИКТ прегледа и анализа;
  • координира пројекте реализације дефинисаних програмских захтева;
  • дефинише политике и мере безбедности у информационом систему.

 

 

 

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

            - фотокопију дипломе о завршеном факултету из области електротехнике или информационих    технологија

            - фотокопију личне карте

            - фотокопију уверења о држављанству

- фотокопију извода из Матичне књиге рођених и венчаних, уколико је дошло до промене

- потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом

            - доказ о радном стажу (листинг Завода за ПИО)

 

             Пробни рад у трајању од три месеца.

 

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

           НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски